Спонсори:

ИСПАНОСВЯТ
Испания

Испанският език и култура в света

Общи проблеми на Латинска Америка

Аржентина
Боливия
Венесуела
Гватемала
Доминиканска република
Еквадор
Колумбия
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Пуерто Рико
Салвадор
Уругвай
Хондурас
Чили
Португалският език и култура в света
Португалия
Бразилия
АРЖЕНТИНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА РЕЖИМА ЗА КОНТРОЛ НА РАКЕТНИ ТЕХНОЛОГИИ

Статията е публикувана в бр. 28, Год. 7, от 07.03.2004 на бюлетина на Института за международна сигурност и стратегически въпроси към КАРИ (Аржентински съвет за международни отношения)

Посланик Карлос СЕРСАЛЕ ДИ СЕРИСАНО,


Авторът - посланик Карлос СЕРСАЛЕ ДИ СЕРИСАНО,е
Началник дирекция “Международна сигурност, ядрени и космически въпроси”, член на Групата правителствени експерти по ракетите към ООН.

. . .

През последните години Аржентина оформи своя цялостна политика по отношение на неразпространението и разоръжаването: страната е член на пет действащи режима за неразпространение, а през настоящата година председателства два от тях - Режима за контрол на ракетни технологии и Споразумението от Ваасенар. Що се касае до разоръжаването, нашата страна е деен член на Конференцията по разоръжаване (със седалище в Женева) и на Първата комисия на ООН (със седалище в Ню Йорк), а също така е и член на Групата правителствени експерти по ракетите към ООН.
Аржентинското председателство на Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ) превръща страната във важен фактор на международната сцена в момент, когато се отдава все по-голямо значение - след събитията от 11 септември - на функционалните инициативи за борба с тероризма, целящи неразпространението на оръжия за масово унищожение.
В този смисъл, трябва да изтъкнем че през ноември 2003 г. Европейският съюз взе решение в отношенията си с трети страни или с регионални групировки да подчини сътрудничеството си в други икономико-политически области на политиката, която тези трети страни провеждат в областта на неразпространението.
Следователно може да се твърди, че избирането на Аржентина за председател на РКРТ е доказателство, че нашата страна днес е смятана за сериозен и надежден партньор по въпроси, смятани за жизненоважни от главните действащи лица на международната сцена.

Как функционира РКРТ

РКРТ е създаден през 1987 г. от страните от Г-7, като понастоящем наброява 33 държави-членки. Представлява доброволен съюз на 33 държави, от чийто общ интерес е: ограничаване разпространението на ракетите, годни да пренасят каквото и да било оръжие за масово унищожение (с най-малко 500 кг полезен товар и 300 км минимален обхват). За тази цел се прилагат общи насоки в експортните им политики, прилагани към списък от контролирани стоки, които всяка страна-членка въвежда в действие съгласно местното си законодателство.

За изпълнение на поетите ангажименти по РКРТ, държавите-членки се базират на следните документи:

1.- Принципи, директиви или насоки за действие на страните-членки. В тях се изброяват фактори, коите следва да бъдат взети предвид при оценката на прехвърлянето на въпроси, съдържащи се в Анексите.

2.- Списък на стоките (Анекси) поставени под контрол, разделен в две Категории.

Категория I включва самите пълни ракетни системи и системите за безпилотни летателни машини, годни да превозват оръжия за масово унищожение с най-малко 500 кг полезен товар и 300 км минимален обхват.

Категория II включва стоки с възможна двойна употреба, т.е. такива, които могат да бъдат използвани за или във разработването на ракетните системи.

Така или иначе, следва да подчертаем, че по отношение на ракетното разпространение, понастоящем РКРТ контролира разпространението на два типа технологии: 1) със западен произход (контролирана от членките на Режима) и 2) технология с произход от бившия Съветски съюз, плод на ракетните програми на държави като Северна Корея или Пакистан, която в наши дни се очертава като най-голямата заплаха за неразпространението и именно към тази област международната общност насочва най-много ресурси и усилия именно в тази област.


Пленарната среща в Буенос Айрес

Тъй като се касае за режим, а това означава отсъствие на институции, ежегодно той е председателстван от някоя от държавите.членки, избирана с консенсус. На годишната пленарна среща страната-домакин поема председателството на Режима и получава мандат за упражняването му. Всеки месец, в Париж се провеждат междусесийните събрания на Контактната точка (КТ), организирани от френското Външно министерство.

С оглед организирането на Пленарната среща в Буенос Айрес, както и за упражняването на аржентинското председателство, е създадена междуведомствена работна група – координирана от Министерство на външните работи – включваща представители на Министерство на икономиката, отбраната, Митническата полиция, Института за научно-технически изследвания на Въоръжените сили (CITEFA), Националната комисия за дейност в космоса (CONAE), Секретариата по разузнаване (SIDE) и Съвместния генерален щаб, като по този начин се отключват механизми за сътрудничество и междуагенционен диалог, които са съдействали за по-ефикасната работа и оценка на потребностите и интересите на деня по време на аржентинското председателство на РКРТ.

Заслужава внимание факта, че експерти от тези институции дават постоянни консултации на Председателя при подготовката на дейностите насочени към разширяване, в съответствие с техническите изисквания на всяка от тях.

От 19 до 26 септември 2003 г. в Буенос Айрес се проведе ХIХ-та Пленарна среща, на която присъстваха 31 от 33-те държави-членки на режима, както и 250 служители на Министерствата на външните работи, отбраната, разузнавателните служби и Митниците.

Бяха взети важни решения относно приемането на нови членове, по въпроси свързани с държави, които не са членки на Режима, регионалното разпространение, контрола върху износа и новите насоки на Режима. Също така бяха приети три окончателни документа: съобщение за печата, доклада на председателя и резюме на решенията на срещата. Тези три окончателни документа очертават насоките на дейностите, които аржентинското председателство предвижда да проведе до октомври т.г.

Работна програма на Председателството

Аржентинското председателство си поставя следните цели и приоритети: а) засилване дейността на РКРТ по отношение на регионалното разпространение, б) ускоряване въвеждането и прилагането Насоките и Техническите приложения на Режима, в) увеличаване броя на консултациите с държавите, които не са негови членки; и г) използването на РКРТ като инструмент за борба с тероризма.

Това са именно целите, към които се стреми Председателството в своята дейност насочена към разширяване. Тези цели се състоят в посещения на страни, които не са членки и на които да бъде обърнато внимание върху опасността от разпространението на оръжия за масово унищожение и на превозни средства за тях, както и да бъдат запознати с контрола върху износа, както изискват Насоките и Техническия Анекс на Режима. Тези посещения се допълват с организиране и участие в семинари по конкретни актуални въпроси, свързани с проблемите на неразпространението, като пренасяне, посредничество, подставени фирми и др. И накрая, на Пленарната среща в Буенос Айрес, Председателят на РКРТ получи мандат от страните-членки да представи Режима и неразпространението на ракети на различни регионални форуми.

Аржентинското председателство разработи амбициозна работна програма, съответстваща на мандатите получени на Пленарната среща в Буенос Айрес. През декември бе направено представяне на РКРТ на регионалното съвещание на тема “Challenges to Non Proliferation and Disarmament in East Asia” (“Предизвикателствата пред неразпространението и разоръжаването в Източна Азия”), проведено в Жежу, Южна Корея, под патронажа на ООН. Също така, на 8 и 9 декември бе направено подобно представяне в рамките на “Warsaw Global Missile Inventory Conference”, организирано от полското правителство.

Към днешна дата председателството на РКРТ е провело работни срещи в Либия, Кипър и Израел, както и първия тур от експертните преговори в Париж с правителството на Китайската народна република.

Още с поемането на председателството беше взето решение отношенията развивани през последните години между РКРТ и Китай да бъдат считани за приоритетни. Китай е единствената страна-членка на Съвета за сигурност, която не членува в Режима, като освен това е най-големият производител на ракети извън рамките на същия. Поради това, незабавно бе установена връзка с китайското правителство, с оглед да бъде координирано организирането на среща за ускоряване обмена на мнения относно техническите аспекти на Режима.

На 3 декември 2003 г. Китай представи “бял документ” посветен на неговата политика за неразпространение, в който подчертава отношенията си с РКРТ и своето присъединавяне към неговите Принципи още през 1992 г. В документа се посочва също така, че през август 2002 г. Китай приема Закон за контрола върху износа на ракети и на свързани с тях стоки и технологии, съответстващи на контрола изискван от РКРТ.

Впоследствие, на 10 и 11 февруари в Париж бяха проведени “Технически консултации РКРТ-Китай”, чиято цел бе да се направи сравнителен анализ между китайското законодателство от август 2002 г. и Техническите анекси на РКРТ. Макар и срещата да имаше експертен характер, китайската делегация бе ръководена от Ли Жией, Генерален директор на “Оръжеен контрол и разоръжаване” високопоставен служител в Министерство на външните работи на Китай, а от страна на РКРТ съставът на делегацията (включваща делегати от 15 държави-членки и ръководена от председателя на Режима) беше показателен също и за значението, което страните-членки отдават на засилването на диалога между РКРТ и Китай, с оглед определяне степента на участие на тази държава в Режима.

На 12 февруари мисия на РКРТ посети Триполи и се срещна с представители на либийското правителство, с цел постигане напредък по ангажиментите поети с Декларацията от 19 декември в областта на неразпространението. Няколко месеца по-рано би било немислимо делегация на РКРТ да направи посещение в Либия, която е сред държавите заподозрени в най-голяма степен в разпространение на ракетна технология, а също и един от главните клиенти на Северна Корея.

Това посещение стана възможно поради благоприятната обстановка създала се след Декларацията на Либия от 19 декември, в която Министърът на външните работи на страната, г-н Чалгам, оповести като една от мерките свързани с отказа от програмите за оръжия за масово унищожение, че Либия се ангажира да унищожи всички балистични ракети с обхват над 300 км и полезен товар над 500 кг. Тази част от декларацията от 19 декември позволи либийският режим и РКРТ да сближат позициите си.

В състава на Мисията на РКРТ влизаха делегати на някои държави-членки на Режима и тя бе приета от либийския външен министър г-н А. Чалгам, както и от началниците на ведомствата за проучване и развитие в областта на ракетното производство. Либийското правителство показа забележително благоразположение за сътрудничество с РКРТ и доведе до знанието на неговия екип, че либийската политика оповестена на 19 декември е необратима и че тя е в съответствие с доверието, прозрачността и отвореността, с които Либия е взела решение да проведе този процес на промяна. Това е началото на процес на сътрудничество между РКРТ и Либия, който ще доведе до включването на регламентите на РКРТ в либийското законодателство и със сигурност представлява принос към неразпространението на ракетите. Либийската позиция е пример, който се надяваме да бъде последван от други страни от района (Близкия Изток). Заедно с Южна Азия и Североизточна Азия той е един от трите района, които особено много тревожат Режима що се отнася до ракетно разпространение.

Двете горепосочени срещи имат голямо значение поради факта, че всяка страна реши по собствено усмотрение да промени едностранно своята политиката в областта на неразпространението - Китай постепенно и значимо, а Либия по изненадващ и категоричен начин, с цел да се приобщи към международната общност при по-добри условия.

Коя ще бъде следваща държава, която ще председателства Режима? На първо място, както за Китай така и за Либия се предвижа втори кръг срещи. На 13 и 14 април в Париж ще се състои Срещата на Подсилената контактна група, като това е най-важната среща преди пленарната през октомври, която ще се проведе в Корея и където Председателството ще представи първия си подробен доклад и равносметка на дейността си към тази дата. Освен това, на 16 април председателят на РКРТ ще посети Република Сърбия и Черна Гора. Установен е контакт с правителствата на други държави, притежаващи ракети, с оглед председателството да програмира дейността си свързана с тях. Във всички случаи става дума за държави, считани за “повод за тревога, свързани с разпространение”, поради което всякакъв обмен с РКРТ би бил сметнат за истинско постижение.

Очевидно целите, които си поставя аржентинското председателство предполагат широкомащабни предизвикателства, но ние сме убедени че политиката на нашата страна в областта на неразпространението може да послужи като пример за подражание от такива страни, които като Либия най-сетне си дават сметка, че скъпоструващи политики, провеждани в продължение на години, не са дали очакваните плодове, а напротив - са довели техните страни до международна изолация.


Видяно: 701Мнения: 0

Общи данни
АРЖЕНТИНА
Видяно: 1252   Мнения:3

Известни личности
Митът за Че Гевара надживя спора за идеите му
Видяно: 932   Мнения:0

Хуан Доминго Перон (Juan Domingo Peron) - 1895-1974
Видяно: 3656   Мнения:0

Менем пак накара Аржентина да се влюби в него
Видяно: 1028   Мнения:0

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА АРЖЕНТИНА
Видяно: 2865   Мнения:0

СПАСИТЕЛЯТ ОТ БАЛКАНСКИ ПРОИЗХОД
Видяно: 944   Мнения:0

Аржентина вдигна паметник на Че за юбилея му
Видяно: 749   Мнения:0

Свети Ернесто от Игера, 40 години по-късно
Видяно: 472   Мнения:0

След президентските избори 2007: “Пингвинка” поема Аржентина
Видяно: 332   Мнения:0

Рекордьорката Кристина Фернандес
Видяно: 352   Мнения:0

Не плачи за нея, Аржентина!
Видяно: 330   Мнения:0

Максима, бъдеща кралица на Холандия: Радвай се за нея, Аржентина!
Видяно: 139   Мнения:0

Онасис между Новия и Стария свят, между олимпийския късмет и древногръцката трагедия
Видяно: 131   Мнения:0

Новият папа е аржентинец
Видяно: 0   Мнения:0

Папата на бедните превъзпитава Ватикана
Видяно: 0   Мнения:0

Самбата на папата
Видяно: 0   Мнения:0

Култура
Трети конгрес на испанския език в Росарио
Видяно: 1110   Мнения:0

Буенос Айрес - световна столица на книгата за 2011-а
Видяно: 478   Мнения:0

Танго с усмивка
Видяно: 409   Мнения:0

Контакти с България
ВРЪЗКИ НА БЪЛГАРИЯ С АРЖЕНТИНА
Видяно: 8717   Мнения:0

Аржентинско танго омая ценителите във Варна, Плевен, Пловдив, София
Видяно: 1792   Мнения:0

Аржентинският посланик награди отличници от 90-о СОУ "Хосе де Сан Мартин"
Видяно: 2723   Мнения:0

Новият посланик на Аржентина в България връчи акредитивните си писма
Видяно: 1530   Мнения:0

Наши алпиниски атакуват Аконкагуа
Видяно: 745   Мнения:0

Херонимо Кортес Фунес: Аржентина излезе от порочния омагьосан кръг
Видяно: 757   Мнения:0

Аржентина чества празника си с танго
Видяно: 765   Мнения:0

Войната с българска следа
Видяно: 427   Мнения:0

Български акценти в Аржентина и Мексико
Видяно: 317   Мнения:0

Аржентинска връзка на 80
Видяно: 315   Мнения:0

Българската връзка в спора за Малвините
Видяно: 164   Мнения:0

Аржентинската любов на Иван Звездев
Видяно: 0   Мнения:0

Малвинско танго
Видяно: 0   Мнения:0

Двеста и пет години от началото на аржентинската независимост
Видяно: 0   Мнения:0

Представителят на Аржентина стана Посланик на годината
Видяно: 0   Мнения:0

Кампания „Открий български талант“ в Аржентина
Видяно: 0   Мнения:0

Българка в Аржентина: ДОСТОЙНО Е ДА СЕ РАБОТИ ЗА БЪЛГАРИЯ
Видяно: 0   Мнения:0

Забележителности
Аконкагуа - Кралицата на американските планини
Видяно: 1026   Мнения:0

Буенос Айрес - най-европейският от всички латиноамерикански градове
Видяно: 1549   Мнения:0

Кратък обзор на забележителностите в Аржентина
Видяно: 1401   Мнения:0

ВОДОПАДИТЕ НА ИГУАСУ
Видяно: 1060   Мнения:0

В Устата на тангото
Видяно: 279   Мнения:0

Произлезли от корабите
Видяно: 520   Мнения:0

Авторски анализи
Патагонец оглави Аржентина
Видяно: 1129   Мнения:0

Валутният борд - спасение или проклятие
Видяно: 771   Мнения:0

Кой ще оправя Аржентина - Менем, военните или улицата?
Видяно: 760   Мнения:0

Аржетина дава 45 военни на съд зад граница
Видяно: 1467   Мнения:0

Страсти като от сериали връхлитат латиноуправници
Видяно: 729   Мнения:0

АРЖЕНТИНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА РЕЖИМА ЗА КОНТРОЛ НА РАКЕТНИ ТЕХНОЛОГИИ
Видяно: 700   Мнения:0

Президентът на Аржентина отново се захвана с чуждестранните компании
Видяно: 659   Мнения:0

Президентът на Аржентина подхвана чуждестранните компании
Видяно: 722   Мнения:0

Евита, Гардел, Че и Марадона вдъхновяват Аржентина
Видяно: 1899   Мнения:0

ЕДИН ПОГРОМ В БУЕНОС АЙРЕС
Видяно: 7586   Мнения:0

Аржентинците честват 200 години независимост
Видяно: 409   Мнения:0

„Татко, защо уби истинския ми татко?”
Видяно: 2108   Мнения:0

Не плачи за нея, Аржентина!
Видяно: 7372   Мнения:0

Война и мир на края на света
Видяно: 11609   Мнения:0

ИСПАНОЖУРНАЛИСТИ
Кои сме ние?

ИЗЯВИ НА СДРУЖЕНИЕТО И НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Йон Хуаристи на гости на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Институтът "Сервантес" се засилва към България

Йон Хуаристи, директор на института “Сервантес”: 400 милиона говорят езика на Сервантес

СДРУЖЕНИЕ НА ИСПАНОГОВОРЯЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ(списък на членовете)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА САЙТА www.hispanoperiodistas.com

Среща с главната редакторка на кубинското списание "Мухерес" Исабел Мойа

Исабел МОЙА, главен редактор на хаванското женско сп. "Мухерес", пред "Труд": На Куба й е нужен нов мъж

Държавният секретар на Испания по европейските въпроси гостува на СИЖБ

Алберто Наваро: Няма да се караме заради Ирак

Кръгла маса “Испания и испаноезичният свят в България” – 26.11.2004

Погледът на Мелчор Фернандес: България, видяна от Испания

Среща на СИЖБ с Мелчор Фернандес

Писма до СИЖБ по повод Кръглата маса "Испания и испаноезичният свят в България"

Посланиците на Испания, Куба, Бразилия на коледна латинофиеста с журналисти

Кръгла маса "Медиите в демократичното общество", 03.10.2006 - под патронажа на Посолството на Испания в България

Кръгла маса "Чилийският 11 септември" за 100-годишнината ог рождението на президента Салвадор Алиенде и 35-годишнината от военния преврат в Чили, 11.09.2008 г., Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

ХVІІІ конгрес на Световната асоциация на жените журналистки и писателки "Комуникациите и журналистиката в дигиталната ера", Сантяго де Чиле, 25-26 септември 2008 г.

Кръгла маса “Латинска Америка днес и България” - със съдействието на посолствата на Аржентина, Бразилия, Венесуела и Куба

ОТИДЕ СИ СВЕТЛАНА ПЛАШОКОВА, зам.-председател на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ОТИДЕ СИ САМУЕЛ ФРАНСЕС, легендарно име в българската журналистика, член и съосновател на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Да си спомним за Светлана Плашокова и Самуел Франсес

С ЕЗИКА НА СЪРЦЕТО - колеги и посланици отдадоха почит на Светлана Плашокова и Самуел Франсес

СТАТУТ НА КОНКУРСА ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ИСПАНОГОВОРЕЩИТЕЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ"

Конкурс за журналистически публикации на български или испански език „Светове и цветове” на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България”

Представяне на номинираните в журналистическия конкурс "Светове и цветове" в чест на 10-годишнината от основаването на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България – 16 декември 2013 г.

Десет години Сдружение на испаноговорещите журналисти в България, връчване на журналистическите награди „Светлана Плашокова”, „Самуел Франсес” и „Светове и цветове”

Втори конкурс за журналистически публикации на български или испански език „Светове и цветове” - 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Връчване на наградите във второто издание на журналистическия конкурс „СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ” 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ПОБЕДИТЕЛИ в журналистическия конкурс „Светове и цветове” 2014 на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ТРЕТИ КОНКУРС "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ" - 2015 за журналистически публикации на български или испански език на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в третия журналистически конкурс на СИЖБ "Светове и цветове" - 2015

СИЖБ обявява четвъртото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2016

Солидарност с Барселона, отговорност пред хуманизма

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Четвъртия журналистически конкурс на СИЖБ „Светове и цветове” - 2016

СИЖБ обявява номинациите в Петия конкурс „Светове и цветове” - 2017

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Петия журналистически конкурс на СИЖБ „Светове и цветове” - 2017

СИЖБ обявява шестото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2018

ЗЛАТНО ПЕРО от СБЖ и ОБЕДИНИТЕЛ НА КУЛТУРИ от СИЖБ за Хавиер Валдивиелсо

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Шестия журналистически конкурс „Светове и цветове” - 2018

СИЖБ обявява седмото издание на конкурса „Светове и цветове” - 2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИЖБ НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ в Седмия журналистически конкурс "Светове и цветове" - 2019

СИЖБ обявява осмото издание на конкурса „Светове и цветове” – 2020

ОСМИ КОНКУРС „СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ” - 2020 г. Оповестяване на резултатите

СИЖБ обявява деветото издание на конкурса „Светове и цветове” – 2021

ДЕВЕТИ КОНКУРС "СВЕТОВЕ И ЦВЕТОВЕ" 2021 - оповестяване на резултатите
Партньори и спонсори31.1.2002 г.

Visitor: 4002870